Böcker jag vill läsa, läser och har läst…

Under somrarna får jag alltid tillbaka lusten att läsa, så även denna sommar och böckerna staplades på hög 🙂 Tyvärr hann jag inte läsa allt jag önskade och nu när jag arbetar igen så räcker inte energin till att vara still och vaken… Så jag har satsat på ljudböcker, då kan jag köra bil, motionera, städa, ja allt som tar av fritiden 🙂 Men en del böcker vill jag ändå läsa, stryka under i, skriva kommentarer, så nu har jag köpt på mig några av dem, lånat några på biblioteket och ska läsa, stryka under och anteckna.

Sedan tänker jag delge er lite om det jag lär, upprörs av eller samtycker till.

Böckerna jag ska läsa, läsa om och läsa om igen eftersom de är så kloka är:


Skolutveckling

Förstelärare, en handbok av Per Kornhall

Alla i mål, skolutveckling på evidensbaserad grund- en handbok av Per Kornhall

Hitta lärarnas guldstunder, när handledning och utveckling står i centrum av John Steinberg

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik av Lill Langelotz Göteborgs universitet.


Inkludering

Hellre små steg än stora kliv (Om inkluderande undervisning)

Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever

Inkludering- möjligheter och utmaningar


Ledarskap i klassrum och mot kollegor

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem- strategier och metoder

Fina fisken

Det professionella lärandets inneboende kraft av Helen Timperley

Skolledaren i fokus- kunskap värden och verktyg

Skolledning, scener från den organiserade vardagen

Elevnära skolledarskap

Pedagogiskt ledarskap av Axelsson och Blohm

Ledarskap i centrum, om rektorer och förskolechef


Undervisning

Utmanande undervisning i klassrummet- återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla av James Nottingham

Uppmuntra lärande- så hjälper du barn att lyckas i skolan av James Nottingham

Synligt lärande för lärare av John Hattie

Mindset, du blir vad du tänker av Carol S Dweck

Att vända en klass, från oro till fokus av John Steinberg

Läraren inom mig, pedagogiska berättelser av Anne-Marie Körling


Bedömning

Formativ bedömning- konkreta exempel och metodiska tips

Arbeta formativt med digitala verktyg av Patricia Diaz

Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken av Dylan Williams

Bedömning för lärande av Christian Lundahl

Formativ bedömning i praktiken, från förmedling till förståelse av Helena Wallberg


Matematiksvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik

Bra matematik för alla- nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

Dyskalkyli- att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Dyskalkyli-finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal

Elefanten i klassrummet- att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Förstå och använda tal- en handbok


Dyslexi

En liten bok om dyslexi

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi


Skönlitteratur

Årstider av Stepehen King


Autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom av Matt Winter

Lära barn med autism att ”läsa” andras tankar och känslor

Autism, svårigheter och möjligheter av Gerland, Hartman och Larsson

Autismspektrum- handbok för föräldrar och professionella av Lorna Wing

Autism-från teoretisk förståelse till praktisk handbok av Theo Peeters

Autism- gåtans förklaring av Uta Frith

TEACCH, vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna av Mesibov, Shea och Schopler


Inkludering och alla elevers rätt till schysst bemötande

Vilse i skolan av Ross W Green

Beteendeproblem i skolan av Bo Heljskov Elvén

Hur man handskas med besvärliga klasser av John Steinberg

Åtgärdsprogram i praktiken


… sen var det ju alla mina Allmänna råd och liknande som jag ständigt bläddrar i för att påminna mig om vad jag gör, varför jag gör det och vad jag borde göra. De mest bläddrade är:

Förskolans och skolans värdegrund- Skolverket

Stödinsatser i utbildningen- Skolverket

Gemensamma rutiner för arbetet kring elevfrånvaro- Stenungsunds grundskola/grundsärskola

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever- Skolverket

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram- Skolverket

Skolans arbete med demokrati och värdegrund- Skolinspektionen

Vad gör försteläraren?- Skolverket

Studio III- förebygga och hantera (om lågaffektivt bemötande)

”Inte enligt mallen” Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd- Skolinspektionen

Skolverkets lägesbedömning 2015- Skolverket

Det digitala läsandet, begrepp, processer och resultat av Maria Rasmusson- Mittuniversitetet

Hur handskas med krävande föräldrar och svåra samtal- Powerpoint från föreläsningen med samma namn.

Olika är bra, artikel från Skolportens forskningsmagasin nr 3 2015

Att upptäcka; förstå och agera. Åhörarkopia från föreläsning med Susanne Jessen.

Ledarskap-Vilken utmaning! Ett blogginlägg av Rektor Elsemarie.

Ta ett brutalt elevperspektiv! Debattartikel av Kenth Hedevåg i Skolporten nr 4 2014.

ELOF- Elever med Lång Ogiltig Frånvaro- Åhörarkopia från föreläsning med Kenth Hedevåg på Skolporten 140919.

”När mallen inte stämmer”- Åhörarkopia Kenth Hedevåg 140321

Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskningen? Av Claes Nilholm och Kerstin Göransson. FoU skriftserie nr 3.

Verktyg för ”enkel” formativ bedömning. En lista med förslag av Karin Brånebäck.

Observationer i granskning av undervisning- Skolinspektionen.

Förändringens sex hemligheter- vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva. Sammanfattning av professor Michael Fullans bok med titeln The six secrets of change. What the best leaders do to help their organization survive and thrive. Forskning i korthet 2014:1, Kommunförbundet Skåne.

Pedagogisk professionsutveckling. Ett utvecklingsmaterial för rektors och förskolechefs observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med lärare, förskollärare, fritidslärare/pedagoger och barnskötare. Av Ekerö kommun i samarbete med Ignite Research Institute 2013.

Sätt snurr på arbetslaget. Skolporten nr 3 2015.

Inkluderande lärmiljö på Laröds skola. Systematiskt utvecklingsarbete av orgnisation och samverkan för ökad måluppfyllelse. Författare Gull-Britt Holm och Katja Vinulv. Artikel nr 13/2015 ifous Skolporten.

Arbetsglädje genom arbetslagsutveckling. Åhörarkopia från föreläsning av Marie Magnusson, Lärarfortbildning.

Systematiskt kvalitetsarbete- för skolväsendet. Skolverket.


Ja, ni förstår hur det ser ut på mitt arbetsbord, vid sängen och runt soffan… Böcker, många, många! Jag har aldrig kunnat läsa bara en bok i taget utan jag måste ha flera parallella, så att jag kan växla mellan. Men jag gillar att läsa om och när jag ser listan ovan så ser jag att jag ändå har en begränsad repertoar, jag gillar vissa författare, jag har några områden jag ”nördar” i.