Läser kurser nu :-)

Jag har bestämt mig för att göra klart Specialpedagog, så nu är jag igång och läser igen. Härligt med mycket input och dessutom inom mitt särintresse 🙂 Så jag tänker att jag delar lite med er andra om alla bra saker jag frotteras med!

I Moment 1 fanns ett klipp om Vad är en bra skola är ur ett specialpedagogiskt perspektiv Den belyste många tankar om hur vi organiserar oss och hur vi tänker om elever.

I Moment 2 var det en fantastiskt spännande föreläsning om ”Det tysta klassrummet”, se den gärna.

Sedan har jag/vi fått äran att gå SPSM´s kurs om att utveckla elevhälsa. Den ser jag fram emot, att få mycket input om hur vi ska arbeta för att det ska bli bra för alla barn.

 

 

Autism, ja det behövs anpassningar för att klara kraven

Att gå i en liten undervisningsgrupp är inte att ”softa” under skoldagarna, det är samma krav på eleverna som i övriga grundskolan. De ska visa sina kunskaper och förmågor trots de begränsningar som Autismen bidrar med. Att reflektera, analysera och resonera är svårt att kombinera med bristande föreställningsförmåga, svårigheter med mentalisering samt central koherens. Läs mer om detta på Pedagog Örebro som väldigt väl beskriver detta utifrån svårigheterna det resulterar inför skolans krav. De ger även förslag på mallar som ger möjlighet att kompensera de bristande förmågor. Ännu närmare beskrivs det i deras föreläsning om Lgr11 och Autism.

Till stor hjälp är även Ulrika Aspeflo som delar med sig av sitt material för att konkretisera med mallar vid exempelvis analys och reflektion.

Böcker jag vill läsa, läser och har läst…

Under somrarna får jag alltid tillbaka lusten att läsa, så även denna sommar och böckerna staplades på hög 🙂 Tyvärr hann jag inte läsa allt jag önskade och nu när jag arbetar igen så räcker inte energin till att vara still och vaken… Så jag har satsat på ljudböcker, då kan jag köra bil, motionera, städa, ja allt som tar av fritiden 🙂 Men en del böcker vill jag ändå läsa, stryka under i, skriva kommentarer, så nu har jag köpt på mig några av dem, lånat några på biblioteket och ska läsa, stryka under och anteckna.

Sedan tänker jag delge er lite om det jag lär, upprörs av eller samtycker till.

Böckerna jag ska läsa, läsa om och läsa om igen eftersom de är så kloka är:


Skolutveckling

Förstelärare, en handbok av Per Kornhall

Alla i mål, skolutveckling på evidensbaserad grund- en handbok av Per Kornhall

Hitta lärarnas guldstunder, när handledning och utveckling står i centrum av John Steinberg

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik av Lill Langelotz Göteborgs universitet.


Inkludering

Hellre små steg än stora kliv (Om inkluderande undervisning)

Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever

Inkludering- möjligheter och utmaningar


Ledarskap i klassrum och mot kollegor

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem- strategier och metoder

Fina fisken

Det professionella lärandets inneboende kraft av Helen Timperley

Skolledaren i fokus- kunskap värden och verktyg

Skolledning, scener från den organiserade vardagen

Elevnära skolledarskap

Pedagogiskt ledarskap av Axelsson och Blohm

Ledarskap i centrum, om rektorer och förskolechef


Undervisning

Utmanande undervisning i klassrummet- återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla av James Nottingham

Uppmuntra lärande- så hjälper du barn att lyckas i skolan av James Nottingham

Synligt lärande för lärare av John Hattie

Mindset, du blir vad du tänker av Carol S Dweck

Att vända en klass, från oro till fokus av John Steinberg

Läraren inom mig, pedagogiska berättelser av Anne-Marie Körling


Bedömning

Formativ bedömning- konkreta exempel och metodiska tips

Arbeta formativt med digitala verktyg av Patricia Diaz

Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken av Dylan Williams

Bedömning för lärande av Christian Lundahl

Formativ bedömning i praktiken, från förmedling till förståelse av Helena Wallberg


Matematiksvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik

Bra matematik för alla- nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

Dyskalkyli- att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Dyskalkyli-finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal

Elefanten i klassrummet- att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Förstå och använda tal- en handbok


Dyslexi

En liten bok om dyslexi

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi


Skönlitteratur

Årstider av Stepehen King


Autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom av Matt Winter

Lära barn med autism att ”läsa” andras tankar och känslor

Autism, svårigheter och möjligheter av Gerland, Hartman och Larsson

Autismspektrum- handbok för föräldrar och professionella av Lorna Wing

Autism-från teoretisk förståelse till praktisk handbok av Theo Peeters

Autism- gåtans förklaring av Uta Frith

TEACCH, vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna av Mesibov, Shea och Schopler


Inkludering och alla elevers rätt till schysst bemötande

Vilse i skolan av Ross W Green

Beteendeproblem i skolan av Bo Heljskov Elvén

Hur man handskas med besvärliga klasser av John Steinberg

Åtgärdsprogram i praktiken


… sen var det ju alla mina Allmänna råd och liknande som jag ständigt bläddrar i för att påminna mig om vad jag gör, varför jag gör det och vad jag borde göra. De mest bläddrade är:

Förskolans och skolans värdegrund- Skolverket

Stödinsatser i utbildningen- Skolverket

Gemensamma rutiner för arbetet kring elevfrånvaro- Stenungsunds grundskola/grundsärskola

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever- Skolverket

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram- Skolverket

Skolans arbete med demokrati och värdegrund- Skolinspektionen

Vad gör försteläraren?- Skolverket

Studio III- förebygga och hantera (om lågaffektivt bemötande)

”Inte enligt mallen” Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd- Skolinspektionen

Skolverkets lägesbedömning 2015- Skolverket

Det digitala läsandet, begrepp, processer och resultat av Maria Rasmusson- Mittuniversitetet

Hur handskas med krävande föräldrar och svåra samtal- Powerpoint från föreläsningen med samma namn.

Olika är bra, artikel från Skolportens forskningsmagasin nr 3 2015

Att upptäcka; förstå och agera. Åhörarkopia från föreläsning med Susanne Jessen.

Ledarskap-Vilken utmaning! Ett blogginlägg av Rektor Elsemarie.

Ta ett brutalt elevperspektiv! Debattartikel av Kenth Hedevåg i Skolporten nr 4 2014.

ELOF- Elever med Lång Ogiltig Frånvaro- Åhörarkopia från föreläsning med Kenth Hedevåg på Skolporten 140919.

”När mallen inte stämmer”- Åhörarkopia Kenth Hedevåg 140321

Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskningen? Av Claes Nilholm och Kerstin Göransson. FoU skriftserie nr 3.

Verktyg för ”enkel” formativ bedömning. En lista med förslag av Karin Brånebäck.

Observationer i granskning av undervisning- Skolinspektionen.

Förändringens sex hemligheter- vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva. Sammanfattning av professor Michael Fullans bok med titeln The six secrets of change. What the best leaders do to help their organization survive and thrive. Forskning i korthet 2014:1, Kommunförbundet Skåne.

Pedagogisk professionsutveckling. Ett utvecklingsmaterial för rektors och förskolechefs observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med lärare, förskollärare, fritidslärare/pedagoger och barnskötare. Av Ekerö kommun i samarbete med Ignite Research Institute 2013.

Sätt snurr på arbetslaget. Skolporten nr 3 2015.

Inkluderande lärmiljö på Laröds skola. Systematiskt utvecklingsarbete av orgnisation och samverkan för ökad måluppfyllelse. Författare Gull-Britt Holm och Katja Vinulv. Artikel nr 13/2015 ifous Skolporten.

Arbetsglädje genom arbetslagsutveckling. Åhörarkopia från föreläsning av Marie Magnusson, Lärarfortbildning.

Systematiskt kvalitetsarbete- för skolväsendet. Skolverket.


Ja, ni förstår hur det ser ut på mitt arbetsbord, vid sängen och runt soffan… Böcker, många, många! Jag har aldrig kunnat läsa bara en bok i taget utan jag måste ha flera parallella, så att jag kan växla mellan. Men jag gillar att läsa om och när jag ser listan ovan så ser jag att jag ändå har en begränsad repertoar, jag gillar vissa författare, jag har några områden jag ”nördar” i.

De sista veckorna på terminen…

Nu är vi här igen, de sista veckorna på läsåret. För mig som lärare betyder det avslut, dokumentation i mängder, utskolning, inskolning, organisation till hösten-vem ska arbeta var? Schema, får vi ihop det för elevers bästa och personalens? Pusselbitarna börjar falla på plats men en del mönster stämmer inte så några ligger fel. Tar bort dessa och försöker igen…

Vi arbetar för fullt för att trygga barn och föräldrar i den nya verksamheten för de som ska vidare till nästa stadie och trygga de som ska in i vår verksamhet.

Alla elever och personal är trötta, det har varit Nationella prov, bedömning, inkludering i fokus med de krav det ställer, förändringar för att få till den bästa verksamheten och mitt i allt, så kommer vårsolen! Vad vill jag då? Jo, ut! Vi kan väl ha schemabrytande aktiviteter och ha lite kul! Vi behöver ha roligt efter allt slit!! Men hur blir det då för eleverna? Vem  mår bra i det? Oron för att skolan med sina rutiner tar slut finns redan i hela kroppen, livet är som en ocean av ovisshet, hösten kan bli hur som helst, var ska jag vara? Med vem? Vad ska jag göra? Hur länge? Varför? Bara frågor men få svar.

En mamma skriver så klokt om sin erfarenhet, läs det!

Likabehandlingsplanen som konstutställning

Vi i klassen har haft konstutställning. Under hela våren har vi arbetat med Likabehandlingsplanen och försökt omarbeta den i ett konstverk. Det är svåra ord och vi har fått arbeta mycket med att förstå vad det betyder och fundera över hur vi kan visa det så att även de yngsta på skolan förstår innebörden.

Till sist blev det dags för utställning, det var mingel, konst, bubbel och snacks. Tidningen var på plats och gjorde repotage, läs det i Nerikes Allehanda.

En bonus var att alla kunskapskrav i ämnet bild innefattades i denna process 🙂

Här kan ni också få njuta av bilderna

Albin Val

Ingen ska diskrimineras på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

jb Val

Ingen ska diskrimineras på grund av sitt kön.

Emils val

Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

bild Isak

Ingen ska diskrimineras på grund av olika slags funktionsnedsättningar.

2015-04-27 12.34.02

Målet är att alla elever ska trivas, känna sig trygga på Långängskolan och ha någon att prata med.

Lite bilder från förberedelserna till minglet.2015-05-21 12.00.10 2015-05-21 12.00.21

Har vi fått med alla kunskapskrav? Vilka förmågor har vi tränat? Vad har vi bearbetat för centralt innehåll?

 

Att blogga med klassen

I vår klass bloggar vi, minst en gång per vecka men allt man vill visa för omvärlden kan man lägga upp där direkt när det är dokumenterat. Att starta en blogg är lätt, vi använde oss av Moobis som är gjort för att vara lättanvänt inom skolans värld.

En del frågor var vi tvungna att ta ställning till som exempelvis:

– Hur ställer vi oss till fotografier, ska det gå att identifiera vem som är på bilden? Räcker det att föräldrarna får avgöra eller måste vi ta hänsyn till vad eleven kan tänka om 10 år?

– Vem ska skriva på bloggen? Eleverna bara? Vi alla?

– Vad ska bloggen användas till? Läxor, veckobrev, info till föräldrar? Elevernas plattform för att visa upp det de gör? Ett forum med okända mottagare och därmed andra krav på hur text formuleras?

Det vi märkte var att vi i personalen hade många olika tankar om vad en blogg ska fylla för funktion och att vi fått besluta oss för vissa riktlinjer och andra har fått ändras med tiden. Eleverna har blivit mer medvetna om hur man uttrycker sig för att andra ”icke insatta” ska förstå vad de vill förmedla, de har ändrat sitt språk från en del provocerande uttryck som inte gått igenom censuren till att det är bättre att skriva utan från början. De har blivit medvetna om att google inte är en gratis bildbank utan att det finns regler kring bildanvändande som tex att använda sig av Creative commons. Det har även ökat deras skrivlust, de skriver längre texter nu!

Skolverket kan man läsa mer om elevers tankar när de bloggar. Han påpekar att meningsfullhet ska stå i centrum när läraren planerar arbetssätt och att då kan blogg bidra eftersom eleverna då får fler mottagare än läraren och även jämnåriga som de känner större samhörighet med och läraren får mer en roll som medproducent än kunskapsägare.

Kollegor- att lyfta varandra!

Ibland sliter även det mest underbara arbetet, det är så många faktorer som påverkar oss och blir det för mycket så tryter orken och det blir svårare att se det bästa hos varandra.

Kloka Victoria Svensson, som är en otroligt inspirerande förstelärare i Örebro skrev om att ge varandra en påse uppskattning och jag älskae idén och snodde den rakt av. Så i helgen har det handlats glada färger och pysslats…

image

De blev så fina!!!image
 

  

Så imorgon är det första utdelningen och sedan hoppas jag att det ger positiva effekter för alla som arbetar på skolan. Så imorgon börjar projektet ”Positiv påverkan”.

 

Världsautismdagen

En viktig dag för eftertanke, är vi alla lika olika men med samma värde? Ja, det är lätt att tänka att det ska vara så och det är lätt att ha olika strumpor en dag på året, men… Vad gör DU för att alla ska ha samma möjligheter de andra 364 dagarna? Vad säger du om ”den stökiga killen” i ditt barns klass? Bjuder du även hen med ADHD _och_ Autism hem till er? Inkludering, segregering och integrering är skolans utmaning och den tar jag varje dag för mina elevers skull.

image

FN:s världsautismdag 2 april

”För att mäta hur framgångsrika våra samhällen är bör vi undersöka hur väl de med olika förmågor, bland annat personer med autism, är integrerade som fullvärdiga medlemmar.

Världsautismdagen handlar om mer än att generera förståelse, det är en uppmaning till handling. Jag uppmanar alla berörda parter att delta i att främja utvecklingen genom att stödja utbildningar, arbets- och sysselsättningsmöjligheter och andra åtgärder som bidrar till att förverkliga vår gemensamma vision om en mer inkluderande värld.”

Ban Ki-Moon
FN:s generalsekreterare

 

 

 

Förintelsen, minnesdag den 27/1

Idag är det 70 år sedan Auschwitz befriades. 70 år är lång tid och snart finns inte några ögonvittnen kvar. Jag såg dokumentären ”Night will fall” och där påpekar de hela tiden att det filmades i lägren för att ingen får glömma, om vi glömmer kan det hända igen. Så för mig är det viktigt att detta uppmärksammas i klassrummet, det har hänt hemska saker nära oss, en del svenska var med i det. Vi får inte göra skillnad på människor utifrån religion eller utseende, det är inte bara ”fina ord” i Likabehandlingsplanen utan det är något vi behöver bära med oss genom hela livet. Filmen lämpade sig inte i sin helhet för elever på mellanstadiet men eventuellt ser vi klipp från den, för på något sätt behöver vi ändå förstå hur hemskt det kan bli. Precis som någon klok människa skrev i ett forum idag ”Hitler blev vald, han tog inte makten med våld” och så är det. Det är det viktiga med vår demokrati, att välja det som man tror på men det är även ett ansvar…

Om man vill använda material i sin undervisning kring Förintelsen så finns Historiepratarnas underbara sida om ”En tonåring i Hitlers dödsläger” där det går att lyssna direkt på deras ”prat”.

Nu är ju GODT (Grej of the Day) så poppis och den här beskriver det viktigaste. Tack Jeanette Ovesson och Grej of The Day på Facebook.

Bilder från lägren är starka och en gedigen samling finns på Nyheter24.

En Virtuell rundtur i Auschwitz för oss som inte kan åka dit med klassen.

Levande historia har massor med material och fakta för den som behöver mer av det och för den som önskar material som tilltalar de flesta så finns det även i serietidning.

 

Men det viktigaste är att vi fortsätter att minnas, för vidare det vi lärt oss av vår historia så att det aldrig upprepas.

1243431-auschwitz-birkenau-camp

Bild från Levande historia.